Podmienky používania
 1. Najditrenera.sk je internetová stránka prevádzkovaná spoločnosťou Vitalcentrum plus s.r.o., Gaštanova 1, Ivanka pri Dunaji, 90028, zapísaná v obchodnom registeri OS Bratislava I, odd. Sri, vložka č. 38853/B, IČO:35 971 606, (Vitalcentrum plus s.r.o. nie je platcom DPH) ďalej len Najditrenera.sk.
 2. Najditrenera.sk je priestor na sprostredkovanie služby tréningu medzi Trénerom a Klientom. Poskytovanie a využívanie služieb zo strany Trénera aj Klienta na Najditrenera.sk sa spravuje týmito podmienkami. Podmienkou využívania služieb na Najditrenera.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas Trénera s týmito Podmienkami. V prípade, že Tréner s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený portál využívať.
 3. Klient nie je povinný platiť za vyhľadávanie kontaktov ani žiadne iné využívanie portálu Najditrenera.sk.
 4. Tréner smie na serveroch vystupovať iba pod jednou indentitou (meno, priezvisko) a používať iba jeden užívateľský účet.
 5. Ukončením registračného procesu, súhlasom s Podmienkami Najditrenera.sk a s príslušnými osobitnými podmienkami a potvrdením voľby “Registrovať“, „Súhlasím“ alebo ich obdobami/náhradami, sa zmluvný vzťah medzi registrovaným Trénerom a Najditrenera.sk považuje za uzatvorený v písomnej forme v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Profil Trénera môže byť zrušený bezodkladne na vlastnú žiadosť adresovanú na info@Najditrenera.sk.
 7. Tréner súhlasí s tým, že využívanie profilu na Najditrenera.sk je podmiené umiestnením profilovej fotografie. Tréner sa zaväzuje, v profile použiť autentickú fotografiu tváre tak, aby ho bolo možné identifikovať. Tréner sa zaväzuje, že bude pridávať na servery len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Tréner nesmie na servery pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené vyššie sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server.
 8. Klient nemá povinnosť sa registrovať, má možnosť kontaktovať vybraného Trénera priamo. Klient tak využíva portal Najditrenera.sk bezplatne.
 9. Najditrenera.sk si vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť profil Trénera, bez udania dôvodu, alebo ak je v rozpore s podmienkami používania či dobrými mravmi.
 10. Prevádzkovateľ má právo zrušiť či zablokovať prístup a účet užívateľa.
 11. Najditrenera.sk rešpektuje súkromie Trénerov, a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné údaje. Najditrenera.sk neposkytuje osobné údaje tretej strane, ani ich nezverejňuje bez výslovného súhlasu Trénera. Ďalšie otázky k ochrane súkromia je možné adresovať na info@Najditrenera.sk.
 12. Najditrenera.sk iba sprostredkováva kontaktné údaje na Trénera a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu služby a zaplatenie. Najditrenera.sk neposkytuje Trénerom ani Klientom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Najditrenera.sk nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Trénerovi alebo Klientovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Najditrenera.sk. Najditrenera.sk nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát Trénera uverejnených v profile, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Tréner aj Klient súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. Najditrenera.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Trénerom, Klientom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním Najditrenera.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by Trénerom, Klientom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania Najditrenera.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 13. Najditrenera.sk prehlasuje, že sa vedeniu služieb Najditrenera.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní Najditrenera.sk mohli vzniknúť Trénerom, Klientom, či tretím osobám. Najditrenera.sk je oprávnený bez súhlasu Trénerov služby portalu Najditrenera.sk upravovať alebo inovovať. Najditrenera.sk má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku Najditrenera.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 14. Tréner a Klient súhlasia v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Najditrenera.sk je oprávnený zasielať Trénerom a Klientom akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Najditrenera.sk ponúka.
 15. Najditrenera.sk nezodpovedá za obsah príspevkov na blogu Najditrenera.sk. Najditrenera.sk vo vlastnom záujme dbá na kvalitu a pravdivosť referencií. Nenesie však zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepravdivé údaje vložené Klientami.
 16. Trénerom aj Klientom služieb na Najditrenera.sk je zakázané:
  a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
  b) uvádzať nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
  c) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
  d) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
  e) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  f) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  g) propagovať detskú pornografiu
  h) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
  i) užívateľ nesmie používať Najditrenera.sk spôsobom, ktorý by ho mohol poškodiť, meniť vizuálnu podobu, zasahovať do kódu stránky alebo preťažiť tento web
 17. Najditrenera.sk si vyhradzuje právo zaradiť užívateľa na čiernu listinu portálu s informáciou o tom, že porušil niektorú z podmienok používania, takéto konanie môže byť odzrkadlené v pozíciach vyhľadávania na Najditrenera.sk.
 18. Najditrenera.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke prevádzkovateľa. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Osobitné ustanovenie týkajuce sa platieb
Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady na poskytnutej platenej službe upravuje reklamačný poriadok, ktorý je k dispozícii používateľom na internetovej stránke Najditrenera.sk.
Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené služby na používateľove emailové konto vytvorené na portáli Najditrenera.sk.
Používateľ platenej služby bude považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie služby na emailovú adresu: info@Najditrenera.sk.

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby zakúpené od prevázdkovateľa Vitalcentrum plus s.r.o., so sídlom: Gaštanova 1, Ivanka pri Dunaji, 90028, zapísaná v obchodnom registeri OS Bratislava I, odd. Sri, vložka č. 38853/B, IČO:35 971 606, ďalej len Najditrenera.sk
Užívateľ potvrdzuje svoje oboznámenie s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami svojou registráciou a zaplatením registračného poplatku portálu Najditrenera.sk
Dĺžka záruky:
Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia služby.
Záručná doba na službu sa predlžuje o tú dobu, o ktorú užívateľ nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy bol povinný a mohol službu opäť využívať.

Spôsob vybavenia reklámacie:
Reklamácia odstrániteľnej vady bude vybavená bezplatne, tak, že Najditrenera.sk odstráni vadu alebo dodá novú adekvátnu službu.
Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, Najditrenera.sk užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na servery Najditrenera.sk.
Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči užívateľovi dňom registrácie na server Najditrenera.sk.

V Bratislave, dňa 5.9.2016